Datasäkerhet

1. En översikt över dataskydd

Allmän information

Följande information kommer att ge dig en lättnavigerad överblick över vad som kommer att hända med dina personuppgifter när du besöker vår hemsida. Termen ”personuppgifter” omfattar alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen. För detaljerad information om ämnet dataskydd, se vår Dataskyddsförklaring som finns bifogad under denna kopia.

Insamling av data på vår hemsida

Vem är ansvarig för insamling av data på den här hemsidan (dvs. ”registeransvarig”)?

Data på den här hemsidan behandlas av hemsideoperatören, vars kontaktuppgifter finns tillgängliga under avsnittet ”Information som krävs enligt lag” på denna hemsida.

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Vi samlar in dina uppgifter när du delar uppgifter med oss. Detta kan till exempel vara information du skriver in i vårt kontaktformulär.

Våra IT-system samlar automatiskt in andra uppgifter när du besöker vår hemsida. Dessa uppgifter består primärt av teknisk information (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tidpunkt då sidan hämtades). Denna information sparas automatiskt när du besöker vår hemsida.

I vilka syften använder vi dina uppgifter?

En del av informationen genereras för att garantera att hemsidan kan levereras utan problem. Andra uppgifter kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du gällande dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst få information om källan till, mottagaren av samt syftet med dina arkiverade personuppgifter utan att behöva betala några avgifter för detta. Du har också rätt att begära att dina uppgifter korrigeras, blockeras eller raderas. Ta gärna kontakt med oss när som helst via adressen under avsnittet ”Information som krävs enligt lag” på denna hemsida om du har frågor om detta eller andra dataskyddsrelaterade frågor. Du har också rätt att lämna in klagomål hos behörigt kontrollorgan.

Under vissa omständigheter har du dessutom rätt att begära restriktioner i behandlingen av dina personuppgifter. För mer information, se Dataskyddsförklaringen under avsnittet ”Rätt till restriktioner i databehandling.”

Analysverktyg och verktyg som tillhandahålls av tredje part

Det är möjligt att ditt surfbeteende analyseras statistiskt när du besöker vår hemsida. Sådan analys genomförs primärt med cookies och vad vi kallar för analysprogram. I regel analyseras ditt surfbeteende anonymt, dvs. surfbeteendet kan inte spåras tillbaka till dig. Du har möjlighet att motsätta dig sådan analys eller att undvika den genom att inte använda särskilda verktyg. För detaljerad information om detta ämne, se vår Dataskyddsförklaring nedan.

Du har möjlighet att motsätta dig sådan analys. Vi kommer att informera dig om möjligheterna till sådant motsättande i denna Dataskyddsförklaring.

2. Allmän information och obligatorisk information

Dataskydd

Operatörerna som driver denna hemsida och dess sidor tar skyddet av dina personuppgifter mycket allvarligt. Därför hanterar vi dina personuppgifter som konfidentiell information och i enlighet med gällande lagstiftning för personuppgiftsskydd samt med denna Dataskyddsförklaring.

När du använder denna hemsida samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen. Denna Dataskyddsförklaring förtydligar vilka uppgifter vi samlar in samt i vilket syfte vi använder dessa uppgifter. Den förklarar också hur och i vilket syfte informationen samlas in.

Vi vill informera dig om att överföring av data via internet (dvs. via e-post) kan innebära säkerhetsluckor. Det är inte möjligt att helt och hållet skydda data mot tredjepartsåtkomst.

Information om ansvarig part (”registeransvarig” i GDPR)

Registeransvarig för denna hemsida är:

STAPPERT Deutschland GmbH
Willstätterstraße 13
40549 Düsseldorf

Telefon: 0211 5279-0
E-post: deutschland@stappert.biz

Registeransvarig är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra fattar beslut om syftet med samt resurser för behandling av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser etc.).

Återkallande av samtycke till behandling av uppgifter

En mängd databehandlingstransaktioner är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan också när som helst återkalla vilket samtycke som helst som du har lämnat till oss. För att göra det behöver du bara skicka en informell begäran via e-post. Detta påverkar inte lagligheten hos eventuell insamling av uppgifter som skett före ditt återkallande.

Rätt att invända mot insamling av uppgifter i särskilda fall; rätt att invända mot direkt marknadsföring (art. 21 GDPR)

Om uppgifter behandlas med grund i art. 6 avsn. 1 e eller f i GDPR, har du rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter av skäl som hänför sig till din unika situation. Detta gäller även alla typer av profilering som baseras på dessa bestämmelser. För att avgöra den juridiska grund som någon form av behandling av uppgifter baserar sig på, se denna Dataskyddsförklaring. Om du lämnar in en invändning kommer vi inte längre att behandla dina berörda personuppgifter om vi inte har möjlighet att ge övertygande skäl till behandling av dina uppgifter som överväger dina intressen, rättigheter och friheter eller om syftet med behandlingen är att hävda, utöva eller försvara lagstadgade rättigheter (invändning enligt art. 21 avsn. 1 GDPR).

Om dina personuppgifter behandlas i syfte att genomföra direkt marknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina berörda personuppgifter i syften som gäller sådan marknadsföring. Detta gäller även profilering i den utsträckning den är kopplad till sådan direkt marknadsföring. Om du invänder kommer dina personuppgifter sedan inte längre att användas i syften som gäller direkt marknadsföring (invändning enligt art. 21 avsn. 2 GDPR).

Rätt att lämna in klagomål hos behörigt kontrollorgan

I händelse av brott mot GDPR har registrerade personer rätt att lämna in klagomål hos ett kontrollorgan, särskilt i den medlemsstat där de har sin hemvist, arbetar eller där den påstådda överträdelsen har ägt rum. Rätten att lämna klagomål gäller oberoende av alla eventuella andra administrativa eller rättsliga åtgärder som finns tillgängliga.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära att vi lämnar över alla uppgifter vi behandlar automatiskt med ditt samtycke eller i syfte att uppfylla ett kontrakt till dig eller till en tredje part i ett allmänt använt och maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan registeransvarig kommer detta att ske endast om det är tekniskt möjligt.

SSL- och/eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt material så som köpordrar eller frågor du skickar till oss som hemsideoperatörer använder denna hemsida antingen SSL- eller TLS-kryptering. Du kan se om anslutningen är krypterad genom att kontrollera om webbläsarens adressfält växlar från ”http://” till ”https://” samt genom att lås-ikonen visas vid sidan av adressfältet.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan data du för över till oss inte läsas av tredje part.

Information om blockering, korrigering och radering av uppgifter

Inom den applicerbara lagstiftningens begränsningar har du rätt att när som helst begära information om dina arkiverade personuppgifter, deras källa och mottagare samt syftet med behandlingen av dina uppgifter. Du kan också ha rätt att få dina uppgifter korrigerade, blockerade eller raderade. Ta gärna kontakt med oss när som helst via adressen under avsnittet ”Information som krävs enligt lag” om du har frågor om detta eller andra personuppgiftsrelaterade frågor.

Rätt att begära restriktioner i behandlingen

Du har rätt att begära restriktioner vad gäller behandlingen av dina personuppgifter. För att göra detta kan du när som helst kontakta oss via adressen under avsnittet ”Information som krävs enligt lag”. Rätten att begära restriktioner i behandlingen gäller i följande fall:

  • Om du har invändningar mot korrektheten i de uppgifter som arkiverats av oss behöver vi i allmänhet viss tid att verifiera detta. Under tiden denna undersökning pågår har du rätt att begära att vi inför restriktioner i behandlingen av dina personuppgifter.
  • Om behandlingen av dina personuppgifter sker/har skett på ett olagligt sätt har du möjlighet att begära restriktioner i behandlingen av dina uppgifter i stället för att begära att uppgifterna raderas.
  • Om vi inte längre behöver dina personuppgifter och du behöver dem för att utöva, försvara eller hävda lagstadgade rättigheter kan du begära restriktioner i behandlingen av dina personuppgifter i stället för att de raderas.
  • Om du har lämnat en invändning enligt art. 21 avsn. 1 GDPR kommer dina rättigheter och våra rättigheter att vägas mot varandra. Innan beslut har fattats om vems intressen som väger tyngs har du rätt att begära restriktioner i behandlingen av dina personuppgifter.

Om du har begärt restriktioner i behandlingen av dina personuppgifter kan dessa uppgifter – undantaget arkivering – endast behandlas med ditt samtycke eller för att hävda, utöva eller försvara lagstadgade rättigheter eller för att försvara rättigheterna hos andra fysiska eller juridiska personer eller för viktiga ändamål av allmänt intresse som hänvisas till av Europeiska unionen eller någon av EU:s medlemsstater.

3. Dataskyddsansvarig

Utseende av dataskyddsansvarig enligt lag

Vi har utsett en dataskyddsansvarig för vårt företag.

Philippe Goczol
STAPPERT Deutschland GmbH
Willstätterstrasse 13
40549 Düsseldorf

Telephone: +49 211 5279-0
Email: deutschland@stappert.biz

4. Insamling av data på vår hemsida

Cookies

I vissa fall använder vår hemsida och dess undersidor så kallade cookies. Cookies orsakar ingen skada på din dator och innehåller inte virus. Syftet med cookies är att göra vår hemsida mer användarvänlig, mer effektiv och säkrare. Cookies är små textfiler som sparas på din dator och lagras av din webbläsare.

De flesta cookies vi använder är så kallade ”sessionscookies”. De raderas automatiskt när du lämnar vår hemsida. Andra cookies förblir sparade på din enhet tills dess att du raderar dem. Dessa cookies gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker vår hemsida.

Du kan ändra inställningarna i din webbläsare för att vara säker på att du blir meddelad varje gång cookies sparas, för att göra det möjligt för dig att endast acceptera cookies i specifika fall, för att neka cookies generellt eller i specifika situationer samt för att aktivera automatisk radering av cookies när du stänger din webbläsare. Om du avaktiverar cookies kan denna hemsidas funktioner begränsas.

Cookies som är nödvändiga för att genomföra den elektroniska kommunikationen eller för att tillhandahålla särskilda funktioner du vill använda (t.ex. varukorgsfunktionen) sparas med grund i art. 6 avsn. 1 f GDPR. Hemsideoperatören har ett legitimt intresse att spara cookies för att se till att operatörens tjänster kan tillhandahållas utan tekniska problem och på ett optimalt sätt. Om andra cookies (t.ex. cookies som analyserar ditt surfbeteende) skulle sparas diskuteras de separat i denna Dataskyddsförklaring.

[borlabs-cookie type=”btn-cookie-preference” title=”Cookie Settings”/]

Serverloggfiler

Leverantören av denna hemsida och dess undersidor samlar automatiskt in och sparar information som din webbläsare automatiskt kommunicerar till oss i så kallade serverloggfiler. Informationen omfattar:

  • typ och version av webbläsare som används
  • vilket operativsystem som används
  • refererande url
  • domänadressen till datorn som utför hämtningen
  • tidpunkten för serverförfrågan
  • IP-adress

Dessa uppgifter kombineras inte med andra datakällor.

Dessa uppgifter samlas in med grund i art. 6 avsn. 1 f GDPR. Hemsideoperatören har ett legitimt intresse i att se till att operatörens hemsida visas optimalt och utan tekniska problem. För att kunna göra detta måste serverloggfiler sparas.

Kontaktformulär

Om du skickar en förfrågan till oss via vårt kontaktformulär lagras informationen som tillhandahålls via kontaktformuläret samt all kontaktinformation däri av oss i syfte att hantera din förfrågan samt för om vi skulle ha ytterligare frågor. Vi delar inte med oss av denna information utan ditt samtycke.

Behandling av uppgifterna som skrivs in i kontaktformuläret sker således uteslutande baserat på ditt samtycke (art. 6 avsn. 1 a GDPR). Du har rätt att när som helst återkalla vilket samtycke som helst som du har lämnat till oss. För att göra det behöver du bara skicka en informell begäran via e-post. Detta påverkar inte lagligheten hos eventuell insamling av uppgifter som skett före ditt återkallande.

Informationen du angett i kontaktformuläret ska sparas hos oss tills dess att du ber oss att radera uppgifterna, återkallar ditt samtycke till arkivering av uppgifterna eller om syftet för vilket informationen arkiveras inte längre kvarstår (t.ex. efter att vi slutgiltigt besvarat din förfrågan). Detta påverkar inte eventuella obligatoriska lagliga krav – framför allt lagringsperioder.

5. Analysverktyg och marknadsföring

Google Analytics

Denna hemsida använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören av denna tjänst är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics använder så kallade cookies. Cookies är textfiler som sparas på din dator och gör det möjligt att analysera användares användning av hemsidan. Informationen om hur du använder hemsidan som genereras av cookies skickas i allmänhet till en Googleserver i USA där den lagras.

Lagringen av Google Analytics-cookies och användningen av detta analysverktyg baseras på art. 6 avsn. 1 f GDPR. Hemsideoperatören har ett legitimt intresse av att analysera användarbeteenden för att optimera både de tjänster som erbjuds online och operatörens marknadsföringsåtgärder.

IP-anonymisering

På denna hemsida har vi aktiverat funktionen för IP-anonymisering. På grund av detta kommer din IP-adress att förkortas av Google inom medlemsstater i Europeiska unionen samt i andra stater som är parter i avtalet om det Europeiska ekonomiska samarbetesområdet före det att den överförs till USA. Den fullständiga IP-adressen kommer endast i undantagsfall att skickas till en av Googles servrar i USA och förkortas där. För hemsideoperatörens räkning kommer Google att använda denna information för att analysera din användning av denna hemsida för att generera rapporter om hemsideaktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster till hemsideoperatören som är relaterade till användningen av hemsidan och internet. IP-adressen som överförs från din webbläsare för Google Analytics kommer inte att kombineras med andra uppgifter Google äger.

Webbläsarplugin

Du har möjlighet att hindra att cookies arkiveras genom att göra relevanta ändringar i inställningarna för din webbläsare. Vi måste dock informera dig om att du i så fall kanske inte kan använda alla funktioner på denna hemsida till fullo. Du har också möjlighet att hindra att uppgifter som genereras av cookien och som är kopplade till din användning av hemsidan (inklusive din IP-adress) sparas av Google eller behandlas av Google genom att ladda ned och installera webbläsarpluginen som finns tillgänglig under följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Invändningar mot lagring av uppgifter

Du har möjlighet att hindra att uppgifter lagras av Google Analytics genom att klicka på följande länk. Detta kommer att innebära att en opt out-cookie sparas, vilket förhindrar att dina uppgifter lagras under framtida besök på denna hemsida:  Google Analytics deactivation.

För mer information om hur användaruppgifter hanteras av Google Analytics, se Googles Dataskyddsförklaring på:  https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Kontraktdatabehandling

Vi har upprättat ett avtal för kontraktdatabehandling med Google och implementerar de stränga reglerna från de tyska dataskyddsmyndigheterna till fullo vid användningen av Google Analytics.

Demografiska parametrar som tillhandahålls av Google Analytics

Denna hemsida använder funktionen ”demografiska parametrar” som tillhandahålls av Google Analytics. Det gör det möjligt att generera rapporter som ger information om ålder, kön och intressen hos besökare på hemsidan. Källorna till denna information är intresserelaterad marknadsföring från Google samt besökardata som inhämtats från tredjepartsleverantörer. Dessa uppgifter kan inte kopplas till specifika individer. Du har möjlighet att när som helst avaktivera denna funktion genom att ändra relevanta inställningar för marknadsföring i ditt Google-konto eller så kan du generellt förhindra att data lagras av Google Analytics enligt beskrivningen i avsnittet ”Invändningar mot lagring av uppgifter.”

6. Pluginer och verktyg

YouTube

Vår hemsida använder pluginer från YouTube-plattformen som drivs av Google. Hemsideoperatören är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Om du besöker en sida på vår hemsida där en YouTube-plugin har integrerats kommer en anslutning att upprättas till YouTubes servrar. På grund av detta kommer YouTubes server få information om vilka av våra sidor du har besökt.

Dessutom kommer YouTube att ha möjlighet att spara diverse cookies på din enhet. Med hjälp av dessa cookies kommer YouTube att kunna få information om besökare på vår hemsida. Denna information kommer bland annat att användas för att generera videostatistik i syfte att förbättra sidans användarvänlighet och för att förhindra försök att begå bedrägerier. Dessa cookies förblir sparade på din enhet tills du raderar dem.

Om du är inloggad på ditt YouTube-konto medan du besöker vår hemsida gör du det möjligt för YouTube att direkt koppla ihop ditt surfbeteende med din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

Användning av YouTube baseras på vårt intresse att presentera vårt onlineinnehåll på ett attraktivt sätt. Enligt art. 6 avsn. 1 f GDPR utgör detta ett legitimt intresse.

För mer information om hur YouTube hanterar användardata, se YouTubes integritetspolicy under: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google Web Fonts (local embedding)

Denna hemsida använder så kallade Web Fonts som tillhandahålls av Google för att garantera enhetlig typsnittsanvändning på denna hemsida. Dessa Google-typsnitt installeras lokalt så att en anslutning till Googles servrar inte upprättas i samband med denna användning.

Google Maps

Via ett API använder denna hemsida karttjänsten Google Maps. Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

För att göra det möjligt att använda Google Maps-tjänsterna måste din IP-adress lagras. I regel skickas denna information till en av Googles servrar i USA där den arkiveras. Operatören för denna hemsida har ingen kontroll över dataöverföringen.

Vi använder Google Maps för att presentera vårt onlineinnehåll på ett tilltalande sätt och för att göra platser som visas på vår hemsida lätta att hitta. Detta utgör ett legitimt intresse enligt art. 6 avsn. 1 f GDPR.

För mer information om hur användaruppgifter hanteras, se Googles Dataskyddsförklaring på:  https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google reCAPTCHA

Vi använder ”Google reCAPTCHA” (nedan ”reCAPTCHA”) på våra hemsidor. Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

Syftet med reCAPTCHA är att avgöra om data som matas in på våra hemsidor (t.ex. information som skrivs in i ett kontaktformulär) tillhandahålls av en mänsklig användare eller av ett automatiskt program. För att avgöra detta analyserar reCAPTCHA hemsidebesökares beteende baserat på en mängd olika parametrar. Denna analys startar automatiskt så fort hemsidebesökaren går in på sidan. För denna analys utvärderar reCAPTCHA en mängd uppgifter (t.ex. IP-adress, tidpunkt hemsidebesökaren tillbringat på hemsidan eller muspekarrörelser som utförts av användaren). Data som samlas in under sådan analys vidarebefordras till Google.

reCAPTCHA-analyser körs helt i bakgrunden. Hemsidebesökare görs inte medvetna om att en analys pågår.

Uppgifterna behandlas med grund i art. 6 avsn. 1 f GDPR. Det är i hemsideoperatörens legitima intresse att skydda operatörens webbinnehåll mot missbruk av automatiserade system för industrispionage och mot SPAM.

För mer information om Google reCAPTCHA och för att läsa Googles Dataskyddsförklaring kan du gå in på:  https://policies.google.com/privacy?hl=en and https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html